โทร+66 2 826 9985

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

Weight Management Program

Weight Management Program

"For Improved Health & Confidence"

Our obesity medicine specialists provide comprehensive individualized care and weight management programs to help clients achieve their weight and health goals by scientifically analyzing the cause and creating a weight-loss program that improves health and confidence while reducing the risk of complications associated with obesity. Anti-aging sport physicians will also help you design your personal exercise routine for more effectively weight control.

At the BDMS Wellness Clinic, our multidisciplinary team of physicians work together with clients to provide various solutions for better health – physically and mentally.

Stop Waiting and Start Losing with the 5-DAY WEIGHT MANAGEMENT PROGRAM